Gizlilik Bildirimi

www.biesse.com’a ( “İnternet Sitesi”) hoş geldiniz.

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak, gerçek kişilerin korunmasına ilişkin 2016/679 sayılı Avrupa Mevzuatı’nın 13. Maddesi (bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır) gereğince, Biesse S.p.A., ilgili veri konusu kişi olarak sizi, İnternet Sitesini ziyaretiniz esnasında kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak kullanılan yöntemler hakkında bilgilendirmeyi arzu etmektedir. İşbu Kişisel Bilgilerin Korunumu Politikası, İnternet Sitesine göz atmakta olan kayıtsız bir kullanıcının ziyareti sırasında bize sağlanan ve/veya toplanan verilerin (bundan böyle toplu olarak “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır) işlenmesi hakkındadır.

Dizin

  1. Veri denetleyicisi
  2. Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı ve veri depolama süreleri
  3. Veri işleme yöntemleri
  4. Veri arzı
  5. Kişisel verileri teslim alan taraflar
  6. Verileri işlemeye yetkili taraflar
  7. Verilerin Avrupa Birliği bölgesi dışına aktarılması
  8. Haklarınız
  9. Veri Koruma Görevlisi'nin (DPO) iletişim bilgileri 

 

1.       Veri denetleyicisi

Veri Denetleyicisi sıfatıyla Kişisel Verileri toplayan ve işleyen taraf (bundan sonra “Veri Denetleyicisi” olarak anılacaktır), kayıtlı şirket merkezinin adresi Via della Meccanica, 16, Pesaro, İtalya olup, telefon numarası +39 0721 439100, Vergi Kodu ve KDV numarası ise IT 00113220412 olan, 1682 numarasıyla Pesaro Urbino Şirketler Sicilinde kayıtlı Biesse S.p.A.’dır. 

 

2.       Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı ve veri depolama süreleri

Veri TaramasıBilgi Teknolojisi (BT) sistemleri ve yazılım prosedürleri, işlevsel haldeki İnternet Sitesi’nin, İnternet iletişim protokolleri kullanıldığında dolaylı olarak gönderilmekte olan belirli kişisel verileri, İnternet Sitesi’nin normal şekilde işleyişi dahilinde sorunsuz bir şekilde elde etmesini sağlamak amacıyla yürürlüktedirler. Bu bilgiler, tanımlanmış haldeki İlgili Veri Konusu Kişiler ile ilişkilendirilmek üzere toplanmamakta olup, bunun yerine, doğaları gereği üçüncü taraflarca tutulmakta olan verilerle birlikte işlendiklerinde ve ilişkilendirildiklerinde kullanıcıların kimliklerinin belirlenmesine yol açabilecek olan bilgilerden oluşmaktadır. Bu veri kategorisi, İnternet Sitesi’ne bağlanan bilgisayarların İnternet Protokolü (IP) adreslerini veya alan isimlerini, talep edilen kaynakların Tek Biçimli Kaynak Tanımlayıcılarını (URI), talebin zamanını, talebin sunucuya gönderilmesi için kullanılan yöntemi,  gönderilen talebe yanıtın olarak elde edilen dosyanın boyutunu, sunucu tarafından sağlanan yanıtın durumunu gösteren sayısal kodu (başarılı, hata, vb.) ve kullanıcının işletim sistemi ve BT ortamı temelindeki diğer parametreleri içerir. Bu veriler aşağıdaki amaçlarla kullanılırlar:

İnternet Sitesi’nin kullanımı hakkında istatistiki anonim bilgi elde edilmesi ve İnternet Sitesi’nin düzgün çalıştığının kontrol edilmesi;

İnternet Sitesi’nin teknik açıdan yönetilmesi; ve

İnternet Sitesi’nin zarar görmesine neden olduğu iddia edilen bilişim suçları söz konusu olduğunda, ilgili  her türlü yükümlülüğün belirlenmesi.

Bu veriler en az 26 ay boyunca saklanırlar.

Gönüllü olarak sağlanan veriler

İnternet Sitesi’nin belirli bölümlerinde sizden kişisel bilgilerinizi temin etmeniz istenebilir. Bu durumda, kişisel verilerinizin işlenmesinden amaçlanan bireysel hedefler dolayısıyla, ilgili olarak size GDPR'nin 13. Maddesi uyarınca özel bir uyarıda bulunulacaktır.

Çerezler (Tanımlama Bilgileri)

Bu belgeye konu İnternet Sitesinde kullanılan çerezlerle ilgili bilgilere http://www.biesse.com/ww/cookie_policy sayfasından ulaşılabilir.

 

3.       Veri işleme yöntemleri 

Doğrudan ya da dolaylı olarak İlgili Veri Konusu Kişiyi tanımlayabilen Kişisel Verileri işlerken, mutlak gereklilik ilkesine bağlı kalmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle, İnternet Sitesi'ni, sadece ihtiyaç duyulması halinde veya yetkili makamların ve/veya kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine işleyecek şekilde, Kişisel Verilerin kullanımını en aza indirgeyecek ve Kişisel Verilerin işlenmesini (örneğin, İnternet Sitesi trafiği, İnternet Sitesi’ne yaptığınız ziyaretler ve veya IP adresiniz ile ilgili veriler gibi) sınırlandıracak şekilde yapılandırdık.

Kişisel verileriniz sadece otomatikleştirilmiş araçlar kullanılmak suretiyle ve yalnızca toplandıkları amaçların yerine getirilmesi için gereken süre boyunca  işlenecektir. Söz konusu veriler, ihtiyaç ve orantılılık ilkesine uygun olarak işlenecek olup, aynı işlemlerin anonim veriler veya başka yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebileceği durumlarda Kişisel Verileri işlemekten kaçınacağız.

Kişisel Verilerin kaybını ve de yasa dışı veya uygunsuz şekilde kullanımlarını ve yetkisiz şekilde erişilebilmelerini önlemek için belirli güvenlik tedbirlerini uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Bununla birlikte, verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, cihazınızın sürekli güncellenmekte olan bir anti-virüs yazılımı gibi araçlarla donatılması gerektiğini ve internet sağlayıcınızın da, güvenlik duvarları, istenmeyen elektronik postaları önleme filtreleri ve diğer benzer koruma yöntemlerini uygulamak suretiyle verilerin güvenli şekilde iletilmesini garanti etmesi gerektiğini lütfen unutmayınız. 

 

4.       Veri arzı

Tarama verisi için geçerli olan şartlar dışında, verilerin herhangi ilave bir veri işleme amacı doğrultusunda arzı isteğe bağlıdır. Bununla birlikte, bu verilerin temin edilememesi, söz konusu ilave veri işleme amaçlarının yerine getirilmesini imkansız kılabilir. 

 

5.       Kişisel verileri teslim alan taraflar

GDPR’nin 28. Maddesi uyarınca, Veri Denetleyicisi, Kişisel Verileri kendi adına Harici Veri Denetleyicileri olarak işleyen üçüncü taraf şirketleri (bundan böyle toplu olarak “Veri Denetleyicileri” veya “Denetleyiciler” olarak anılacaklardır) görevlendirmeli ve söz konusu üçüncü taraf şirketlerine, görevlerini yerine getirmelerini mümkün kılacak yeterlilikte, işletim talimatlarını vermelidir. Bu taraflar, esas olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilirler:

veri toplama ve veri girişi hizmetleri gerçekleştiren şirketler;

pazar analizi ve Pazar araştırması yapan şirketler; ve

BT sistemi bakım hizmetlerini gerçekleştiren şirketler;

Verileriniz, ayrıca, üçüncü taraflar, bağımsız veri denetleyicileri ve özellikle aşağıda belirtilen taraflar tarafından da işlenebilir:

yetkili makamlar, denetleyici kurumlar ve genel olarak, verileri talep etme yetkisini haiz kamusal veya özel taraflar;

destek ve danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştiren kişiler, şirketler, birlikler veya profesyonel stüdyolar (avukatlar, muhasebeciler, denetçiler…).

Kişisel verileriniz, her ne suretle olursa olsun, yukarıdaki kategorilerde belirtilen taraflar dışında yer alan herhangi bir üçüncü tarafa yayılmayacaktır. 

 

6.       Verileri işlemeye yetkili taraflar

Kişisel Veriler, yeterli seviyede işletim talimatlarını almış olup, veri işleme işlemini gerçekleştirme konusunda Veri Denetçileri tarafından açıkça yetkilendirmiş olan Veri Denetleyicileri/Denetçileri’nin çalışanları ve iş ortakları tarafından işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin iletiminin ve yayılmasının kapsamı ile ilgili her türlü ek belirtiler, internet sitesinin ayrı bölümleri dahilinde sağlanacaktır. 

 

7.       Verilerin Avrupa Birliği bölgesi dışına aktarılması ​​​​​​​

Veriler, AB Komisyonu tarafından GDPR’nin (c) fıkrası 2, paragrafı 46, maddesi ışığında hazırlanmış olan ve Standart Sözleşme Maddeleri olarak adlandırılan maddelerin imzalanmasına tabi olmak kaydıyla, özellikle San Marino Cumhuriyeti’ne olmak üzere, AB dışındaki ülkelere aktarılabilir.

 

8.       Haklarınız​​​​​​​

Veri Denetleyicisi tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak, Veri Denetleyicisi’nden sizinle ilgili verilere erişmesini ve bunları silmesini, yanlış olmaları durumunda düzeltmesini ve tamamlanmamış olması durumunda ise tamamlanmalarını isteyebilirsiniz. Ayrıca, GDPR'nin 18. Maddesi'nin öngördüğü durumlarda, veri işlemenin sınırlandırılmasını talep edebilir ve Veri Denetleyicisi’nin meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda ise veri işlemeye itiraz edebilirsiniz.

Veri işlemenin h veya sözleşmeye dayalı olarak ve de otomatikleştirilmiş araçlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, verilerinizi yapılandırılmış bir biçimde, yaygın olarak kullanılmakta olan bir ortamda ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına ve de teknik olarak mümkün ise, söz konusu verilerinizi başka bir Veri Denetleyicisi’ne serbestçe gönderme hakkına sahip olursunuz.


Başka herhangi bir idari ya da hukuki hak talebinde bulunma hakkınız saklı kalmak kaydıyla, yaşadığınız üye devlette ya da ilgili olarak şikayette bulunduğunuz ihlalin gerçekleştiği ülke sınırları içerisinde, yetkili denetleme makamına şikayette bulunma hakkına sahip olursunuz.

Haklarınızı kullanmak için, Veri Denetleyicisi’ne hitaben privacy@biesse.com elektronik posta adresine yazılı olarak talepte bulunabilirsiniz. 

 

9.       Veri Koruma Görevlisi'nin (DPO) iletişim bilgileri

Şirket, aşağıdaki e-posta adresi üzerinden kendisi ile iletişim kurulabilecek olan bir DPO atamıştır: dataprotectionofficer@biesse.com.

 

08/06/2018 tarihinde güncellenmiştir

 

Go to top of page